หัวข้อ : การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 5 Mar 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 343
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน  เดือนมีนาคม  ครั้งที่ 2/2563  
วันศุกร์ที่ 6  มีนาคม  2563 เวลา 14.30 น.  
ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน