หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานบริหารบุคคล)
หมวดหมู่ : ทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 3
วันเวลาที่เขียน : 3 Feb 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 77
ไฟล์เอกสาร : Download

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ