หัวข้อ : การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุน

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 2 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 342
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 
เวลา 14.30 น.  
ณ ห้องประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน