หัวข้อ : การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น.

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 9 Oct 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 595
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00น.

ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน