หัวข้อ : การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 8 May 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 868
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่  1/2562 

ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00น.  ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน