หัวข้อ : การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 25 Mar 2019       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 539
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 

 วันที่ 26 มีนาคม 2562

 เวลา 09.00น.

 ณ ห้องบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน