หัวข้อ : การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 19 Nov 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 502
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เวลา 14.30 น. (ทดเวลาคาบละ 5 นาที)

ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน