หัวข้อ : การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 24 Oct 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 560
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน