หัวข้อ : การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 5 Oct 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 513
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน