หัวข้อ : ร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายนโยบายและแผน (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 11
วันเวลาที่เขียน : 19 Sep 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 670
ไฟล์เอกสาร : Download

ร่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ