หัวข้อ : การประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561

ชื่อผู้เขียน : ธุรการ (ฝ่ายนโยบายและแผน)
หมวดหมู่ : บุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 2
วันเวลาที่เขียน : 4 Sep 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 406
ไฟล์เอกสาร : Download

การประชุมครูประจำเดือนกันยายน

วันที่ 5 กันยายน 2561

เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมบุนนาค  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน