ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หมวดหมู่ ทั้วไป นักเรียน บุคลากร

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ 2 month ago228
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารให้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 25632 month ago750
ปฏิทินวิชาการ (ฉบับนักเรียน) เดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพู2 month ago317
ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครู กรณีปฏิบัติต2 month ago99
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังส2 month ago70
ประชาสัมพันธ์ การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีกา2 month ago89
ประกาศเรียกบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25632 month ago643
ระเบียบโรงเรียน เรื่อง การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา2 month ago466
ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 2 month ago1094
วาระการประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ2 month ago97
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 25622 month ago235
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 25622 month ago680
ประชาสัมพันธ์ เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 283 month ago71
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระ3 month ago95
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)"3 month ago103
ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ3 month ago95
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการฯ3 month ago84
ประชาสัมพันธ์ ทุกฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 25633 month ago66
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยก3 month ago73
SBY Open House 20203 month ago228