ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หมวดหมู่ ทั้วไป นักเรียน บุคลากร

หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ - การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน7 days ago65
กิจกรรมบันทึก PLC แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฟอร์มโครงการสอน ปีการศึกษา 256312 days ago448
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาว13 days ago95
ประชาสัมพันธ์ - หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตาม16 days ago196
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน16 days ago183
ประชาสัมพันธ์ - รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน16 days ago133
ประชาสัมพันธ์ - การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมาสำนักงานธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น16 days ago105
ประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง16 days ago140
ประชาสัมพันธ์ - ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)16 days ago117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน17 days ago226
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256319 days ago1025
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 256320 days ago868
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 256222 days ago213
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ 21 days ago200
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารให้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256321 days ago580
ปฏิทินวิชาการ (ฉบับนักเรียน) เดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพู23 days ago281
ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครู กรณีปฏิบัติต26 days ago83
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังส26 days ago54
ประชาสัมพันธ์ การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีกา26 days ago58
ประกาศเรียกบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256327 days ago575