ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารให้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256321 days ago580
ประกาศ รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 29 days ago935
Memory of Suanboonyopathum Lamphunn School Marching Band WMC 2005 Marching Show Netherland3 month ago201
แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถั3 month ago151
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารโซนB ประจำปี212 month ago827
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพ1 years ago762
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูหญิง)1 years ago1101
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูชาย)1 years ago745
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 1 years ago648
แผนสวัสดิการประกันภัย ปีการศึกษา 2561 1 years ago434
Video เกษียณอายุราชการ ปี 25602 years ago844
วิดีทัศน์ งานเกษียณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 25593 years ago947
การรณค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 7สิงหาคม 25593 years ago899
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เดือน พฤษภาคม 25593 years ago1920
โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง4 years ago929
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วันสถาปนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน4 years ago1239