ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
Memory of Suanboonyopathum Lamphunn School Marching Band WMC 2005 Marching Show Netherland1 month ago116
แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถั1 month ago84
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารโซนB ประจำปี29 month ago708
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพ9 month ago675
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูหญิง)1 years ago1014
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวร (เวรครูชาย)1 years ago678
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 1 years ago598
แผนสวัสดิการประกันภัย ปีการศึกษา 2561 1 years ago409
Video เกษียณอายุราชการ ปี 25602 years ago811
วิดีทัศน์ งานเกษียณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 25593 years ago916
การรณค์ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 7สิงหาคม 25593 years ago791
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เดือน พฤษภาคม 25593 years ago1879
โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง4 years ago908
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วันสถาปนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน4 years ago1209