ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารงานบุคคล)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ - การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน7 days ago65
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาว13 days ago95
ประชาสัมพันธ์ - หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตาม16 days ago196
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน16 days ago183
ประชาสัมพันธ์ - รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน16 days ago133
ประชาสัมพันธ์ - การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมาสำนักงานธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น16 days ago105
ประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง16 days ago140
ประชาสัมพันธ์ - ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)16 days ago117
ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครู กรณีปฏิบัติต26 days ago83
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังส26 days ago54
ประชาสัมพันธ์ การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีกา26 days ago58
ประชาสัมพันธ์ เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 281 month ago52
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระ1 month ago78
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)"1 month ago82
ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ1 month ago73
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการฯ1 month ago58
ประชาสัมพันธ์ ทุกฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 25631 month ago38
ประชาสัมพันธ์ - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยก1 month ago54
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจ1 month ago69
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ1 month ago47