ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารงบประมาณ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 เรื่อง กำหนดการ/วิธีการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชำร24 days ago492
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 25 days ago260
วาระการประชุมฝ่ายบริหารงบประมาน4 month ago142
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง4 month ago343
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุน6 month ago342
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค7 month ago355
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/25628 month ago569
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้8 month ago803
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP และนั9 month ago462
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น.9 month ago612
รับบริจาคเงินของโรงเรียน ผ่านระบบ e-donation1 years ago754
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนา1 years ago360
วิธีการและขั้นตอนชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/621 years ago4099
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.1 years ago900
การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.1 years ago554
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฉบับที่ 5 (ระยะ 3 ปี) พ.ศ.2562-25641 years ago1152
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 1 years ago789
การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 25611 years ago523
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ1 years ago419
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.1 years ago582