ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารวิชาการ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SBY Genius Camp 202011 days ago91
แบบสำรวจหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 256316 days ago83
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256216 days ago148
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SBY GENIUS CAMP 202019 days ago857
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติภาคเหนือ1 month ago185
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25621 month ago488
แจ้งหยุดการเรียนการสอน1 month ago375
แบบบันทึกการมอบหมายงานที่รับผิดชอบในระหว่างลา / ไปราชการ1 month ago197
แผนต้านทุจริตหน่วยที่ 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 22 month ago669
กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/622 month ago17748
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25622 month ago1244
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25622 month ago4317
แบบบันทึกการมอบหมายงานที่รับผิดชอบในระหว่างลา / ไปราชการ3 month ago196
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25623 month ago913
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25624 month ago1021
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา 25625 month ago906
ปกแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน6 month ago568
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25626 month ago844
ปกห้องเรียนสีเขียว 6 month ago361
แบบสรุปคาบสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25626 month ago367