ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารวิชาการ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
แผนต้านทุจริตหน่วยที่ 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 26 days ago198
กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/6212 days ago16697
ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256212 days ago650
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 256212 days ago2224
แบบบันทึกการมอบหมายงานที่รับผิดชอบในระหว่างลา / ไปราชการ14 days ago121
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256226 days ago729
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25621 month ago922
ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา 25622 month ago813
ปกแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน4 month ago461
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25624 month ago777
ปกห้องเรียนสีเขียว 4 month ago265
แบบสรุปคาบสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25624 month ago294
อัตรากำลังกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 24 month ago184
คู่มือ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 34 month ago269
คู่มือ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 24 month ago160
คู่มือ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 14 month ago215
รายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (10 มิถุนายน 62)5 month ago1379
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25625 month ago496
ปกวิเคราะห์ผู้เรียนและ-ปกกิจกรรม-PLC5 month ago546
ส่งรายชื่อครูที่ปรึกษา รายชื่อนักเรียน รายชื่อผู้ปกครอง (จัดทำฎีกา)5 month ago620