ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

(ฝ่ายบริหารวิชาการ)
หัวข้อเพิ่มเมื่อจำนวนผู้ชม
แจ้ง นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 เรื่องการรับใบ ปพ.1 และ ปพ.29 days ago1059
กิจกรรมบันทึก PLC แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบฟอร์มโครงการสอน ปีการศึกษา 256312 days ago448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน17 days ago226
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256319 days ago1025
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 256320 days ago868
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 256222 days ago213
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ 21 days ago200
ประกาศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 423 days ago801
ปฏิทินวิชาการ (ฉบับนักเรียน) เดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพู23 days ago281
ประกาศเรียกบัญชีสำรองห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256327 days ago575
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1และ4 ประจำปีการศึกษา 256328 days ago2045
ระเบียบโรงเรียน เรื่อง การควบคุมผู้นำอาหารมาจำหน่ายภายในสถานศึกษา29 days ago342
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน1 month ago89
วาระการประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ1 month ago65
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 25621 month ago198
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 25621 month ago621
SBY Open House 20201 month ago196
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25621 month ago250
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์1 month ago180
แบบสรุปคาบสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25632 month ago190