ภาพกิจกรรม : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

ชื่อผู้เขียน : Admin (ผู้ดูแลระบบ)
วันเวลาที่เขียน : 16 Oct 2018       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 773
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 "โครงการนวัตกรรมสำหรับพลังงานแห่งอนาคต"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
KMITL YOUNG AWARDS 2018 SILVER 

วิศวะ'61 Engineering Expo2018 
Business Transfomation ถอดรหัส...ความสำเร็จให้ธุรกิจในยุคดิจิทัล 
11-13 ตุลาคม 2561 
ณ BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา

คณะผู้จัดทำโครงงาน
1.น.ส.สมฤทัย ทองเปลว ม.5/2
2.น.ส.สุกัญญา กองตองกาย ม.5/13
3.น.ส.ชนิสรา เรือนคำ ม.5/13

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อ.วรวิทย์ ใจบุญ
อ.สายใจ คำวัน
อ.ชุติมณฑ์ คำภิโร