ภาพกิจกรรม : แนะนำข้าราชการครูคนใหม่

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 13 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 184
วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มีการแนะนำข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นางสาวกนกวรรณ วงศ์ษายะ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายยุทธนา เรือนสุภาธง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวทัศนียา ตาแก้ว คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนางสาวบุศมาพร กันทะวัง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ หน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน