ภาพกิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 7 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 92
วันที่ 5 มกราคม 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดการการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานการประชุม ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประชุมในภาคเช้า และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชุมในภาคบ่าย ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน