ภาพกิจกรรม : แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
วันเวลาที่เขียน : 2 Jan 2020       จำนวนผู้เยี่ยมชม : 111
วันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็น แนวทางการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน