Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่อ
นางสาวนภาพร ขาวสะอาด
ระดับการศึกษา
ค.บ. นาฎศิลป์
ตำแหน่ง
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
ผลงาน
รายการ ปี หน่วยงานที่ให้
 2 รางวัลครูสอนดี จังหวัดลำพูน 2555 สสค.
 3 รางวัลต้นแบบครูผู้สร้างคน  2555 หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ 
 4 รางวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย  2555  หนังสือพิมพ์แกนกลาง
 5 รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2554 สพฐ.
 6 รางวัลครูสอนดี สอนเก่ง 2554 สพฐ.
 7 รางวัลคนฮักหละปูนแทนคุณแผ่นดิน 2553  จังหวัดลำพูน 
8 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนช่วงชั้นที่ี 4 รำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
 2553 สพฐ. 
9 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนช่วงชั้นที่ี 3 รำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 
2553 สพฐ.
 10 รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  2552 คุรุสภา 
11 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนช่วงชั้นที่ี 4 รำวงมาตรฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
2552 สพฐ.
 12  รางวัล ครูเกียรติยศ 2547   สพท. ลำพูน เขต1
 13  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก ณ ประเทศตุรกี 2551  CIOFF ประเทศไทย 
 14  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก ณ ประเทศไต้หวัน  2548  CIOFF ประเทศไทย  บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2552  

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 พฤษภาคม 6 การวิเคราะห์หลักสูตร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การเรียน
การสอน
วิเคาระห์หลักสูตรแล้วนำไปจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2

30  กันยายน2552 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward  Design) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
สามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward  Design) ใช้ในการจัดทำหน่วย  การเรียนรุ้และแผนจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2553

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 19  สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม. 35 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
2 21  สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม.35   ณ โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  (ห้องโสตทัศนศึกษา 1)
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
3
 
28  สิงหาคม
2553
6 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อ
วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเจ้าหลวง 
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ทราบแนวทางการวางแผน
 การปฏิบัติยกผลสัมฤทธิ์
วางแผนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4
 
7  มกราคม 2554 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม  Book  Mark 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-5  อาคาร 3
การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 
5
26 มกราคม
2554
6 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
    แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
 

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2554

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1  มิถุนายน  16  การสร้างนวัตกรรมผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยณเรศวร  ความรู้ ในเรื่องหลักการประดิษฐ์ท่ารำ  นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์
2
 
4  กรกฎาคม
2554
6 กลยุทธ์…….การพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแบบต่างๆ    ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3
 
5-6  กรกฎาคม
2554
12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชองกลุ่มสาระการเรียนรู้
4
 
18-19กรกฎาคม2554 12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 
นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
 
5 27  ธันวาคม
2554
6 การจัดการความรู้และการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 กระบวนการสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียน
จัดการเรียนการการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2555
 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการประชุม /อบรม/ ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/ ศึกษาดูงาน
ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1
 
16 พฤษภาคม
2555
3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 
ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องโสต-
ทัศนศึกษา 1  เรื่องต่างๆดังนี้
- การวัดผลประเมินผล 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง และภาระงาน
   ด้านการเรียนการสอน
- การวัดผลประเมินผล 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง และภาระงาน
   ด้านการเรียนการสอน
นำมาจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา