Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อ
นางละไม สุขสาร
ระดับการศึกษา
ค.บ. เคมี
ตำแหน่ง
วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี 2554  ของ สพม.35 จนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ปีการศึกษา 2552
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 10-11 สิงหาคม 2552 12 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการออกข้อสอบ เพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถออกข้อสอบสำหรับวัดผลประเมินผลในรายวิชาที่สอนได้
2 30 กันยายน 2552 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 สามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ใช้ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2553
  
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 19 สิงหาคม2553 6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
โรงเรียนจักรคำคณาทร ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
2 21 สิงหาคม 2553 6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
3 28  สิงหาคม 2553 6 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร ทราบแนวทางการวางแผนการปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4 6
ธันวาคม
2553
6 การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  e – Training
หลักสูตร วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3
สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2554
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 16  พฤษภาคม 2555 3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 -การวัดผลประเมินผล
-แฟ้มสะสมงานนักเรียน
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภาระงานด้านการเรียนการสอน
นำมาจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
2 23 พฤษภาคม 2555 4 การอบรมครูเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EISที่ 7โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ฟื้นฟูภาษาอังกฤษด้วยการสอนเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร แก้ปัญหาในการอ่าน และพูดไม่ชัด ไม่คล่อง
3 27มิถุนายน 2555 4 การอบรมครูเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EISที่ 7โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ฟื้นฟูภาษาอังกฤษด้วยการสอนเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร แก้ปัญหาในการอ่าน และพูดไม่ชัด ไม่คล่อง
4 6  กรกฎาคม 2555 6 การทำหลักสูตรอาเซียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม การทำหลักสูตรอาเซียน พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นอาเซียน
ประวัติการศึกษา