Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ
นายภากร วงศ์มูล
ระดับการศึกษา
ค.บ สุขศึกษา
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2552 
 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 พฤษภาคม 6 การวิเคราะห์หลักสูตร โรงเรียนส่วนบุถโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรแล้วนำไปจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2
 
30  กันยายน
2552
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward  Design) โรงเรียนส่วนบุถโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
สามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
(Backward  Design)
ใช้ในการจัดทำหน่วย  การเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
3 7 ตุลาคม 2552 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้อง ICT
กลุ่มสาระฯ
สามารถจัดหลักสูตรการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นำไปใช้จัดการเรียนการสอน
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2553
ของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 19  สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม. 35 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
2 21  สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม.35   ณ โรงเรียน
ส่วนบุถโญปถัมภ์ ลำพูน  (ห้องโสตทัศนศึกษา 1)
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
3
 
28  สิงหาคม
2553
6 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อ
วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
 ณ หอประชุมเจ้าหลวง 
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ทราบแนวทางการวางแผน
 การปฏิบัติยกผลสัมฤทธิ์
วางแผนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4
 
10  กันยายน 2553 6 การบริหารจัดการโรงเรียน มาตรฐานสากล โรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม
 
การจัดหลักสูตรการเรียน รู้เข้าสู้มาตรฐานสากล เพื่อจัดการเรียนการสอน
5
 
7  มกราคม 2554 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม  Book  Mark 2551 โรงเรียนส่วนบุถโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-5  อาคาร 3
การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
6 26 มกราคม
2554
6 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนส่วนบุถโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
    แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
 
                                                                              
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2554
 
ของ.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1
 
4  กรกฎาคม
2554
6 กลยุทธ์…….การพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( วิทยากร:ดร. สุวิทย์  มูลคำ)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแบบต่างๆ    ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2
 
5-6  กรกฎาคม
2554
12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วิทยากร: อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ ) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชองกลุ่มสาระการเรียนรู้
3
 
18-19กรกฎาคม
2554
12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(วิทยากร:ดร. เสาวนิต ชัยมุสิก)
(วิทยากร:ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 
นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
 
1
 
15-17 มิ.ย. 54 24 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง สพม. 35
ณ ศูนย์ฝึกอบรมภูธร ภาค 5
จ.ลำปาง
ประสบการณ์ทางด้านการเป็นวิทยากรร่วม    มีความรู้และพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้น
4 6สิงหาคม 54 6 เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน
ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จ. ลำพูน แลกเปลี่ยนและการใช้สื่อนวัตกรรมพัฒนาความรู้ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
นำมาพัฒนาการทำสื่อ
5   23-25 กันยายน
2554
6 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ
โรงเรียน แกลงวิทยา จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
 ณ โรงเรียน แกลงวิทยา
จ.ระยอง
การแลกเปลี่ยนและการใช้สื่อนวัตกรรมพัฒนาความรู้ครูสุขศึกษาและพลศึกษา นำมาพัฒนาการเรียนการสอน
6 27  ธันวาคม
2554
6 การจัดการความรู้และการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน
( วิทยากร:ครูณีรนุช  อินตาพรหม ,ครูวีรยุทธ  แก้ววังปลา)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 กระบวนการสร้างวัฒนธรรม
การรวิจัยในโรงเรียน
จัดการเรียนการการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
 
                                                                                                           
                                                                                                                     
จบการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก สุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา