Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชื่อ
นางดนุชา บริสุทธิ์ศรี
ระดับการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน  มัธยมศึกษาปีที่  6
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
แผนการสอนวิชา ท606 ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2552 
 
ของ  นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
1  6  พฤษภาคม
2552
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ 1.จัดทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียน
2.จัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2 6  มิถุนายน
2552
6 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  ศูนย์ที่ 34 
ณ  หอประชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณี  อ.เมือง จ.ลำปาง
 
ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดทำโครงการยกระดับการศึกษาของโรงเรียน
3 18 –19 มิถุนายน
2552
12 การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 ณ โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำเอกสาร
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
4 26-28  กรกฎาคม
2552
18 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
ความรู้เกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ
การกระจายอำนาจ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
5 30  กันยายน
2552
 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward  Design) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
สามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
(Backward  Design)
ใช้ในการจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้และ
แผนจัดการเรียนรู้
ที่อิงมาตรฐาน
6 16 –18  ตุลาคม
2552
18 การประชุมปฏิบัติการ
“วิเคราะห์สภาพองค์กรและจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2553-2555 ”
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่
 
ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา ขององค์กร และจัดทำแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน
โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์
ที่เหมาะสม 
ตรงตามสภาพจริง
7
 
22  ตุลาคม  2552 3 การประชุมปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
 
มีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ
8 8  มีนาคม 2553 6 การประชุมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นำหลักสูตรมาตรฐานสากลไปจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9 23  มีนาคม  2553 6 การประชุมทบทวนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและนำไปจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
10 24  มีนาคม 2553 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการจัดความรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียน”
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
การจัดทำนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
มีนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                ลงชื่อ ..................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                ( นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี )
 
 
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2553
 
ของ  นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
1 28-29 เมษายน 2553 12 การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและเทคนิคการสอนภาษาไทยในเรื่องต่างๆ 1. จัดทำแบบฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
2. นำเกมไปใช้ประกอบ
การสอน
2 6-7 พฤษภาคม2553 12 การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ
ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนการสอนเพื่อที่จะนำปัญหานั้นมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 1. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง
2. พัฒนาแนวทางการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น
3 25-26 มิถุนายน2553 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจ.ลำพูน  ณ  ห้องประชุม
ร.ร.จักรคำฯและ
ร.ร.ส่วนบุญฯ
 
แนวทางการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผลสัมฤทธ์ของนักเรียนสูงขึ้นจากเดิม
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
4 16-17  กรกฎาคม  2553 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ร.ร.ส่วนบุญฯ  เรื่อง พลังแห่งความสุขสนุกกับการทำงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ สวนบัวรีสอร์ท
จ. เชียงใหม่
1. แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ความสามัคคีกลมเกลียวใน
หมู่คณะ
1. การปฏิบัติงานเกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน
 
5 19  สิงหาคม
2553
6 การอบรมพัฒนาครูตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สพม. 35 ณ โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
6 21  สิงหาคม
2553
6 การประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
 
สพม.35   ณ โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
7
 
28  สิงหาคม
2553
6 การประชุมสัมมนาวิชาการและรับทราบความก้าวหน้ากฎหมายการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ณ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทราบแนวทางการวางแผน
จัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
วางแผนการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
8 7   ตุลาคม  2553 6 การประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล นำความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลมาใช้ในการเรียนการสอน
9 7-9  พฤศจิกายน
2553
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน กลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน  ณ สวนบัว
รีสอร์ท  จ.เชียงใหม่
1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย
2. เทคนิคในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย
1. การปฏิบัติงานเกิดผลดีต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน
2. สามารถเรียนรู้งานของฝ่ายต่างๆมากยิ่งขึ้น
10 23-24  ธันวาคม 2553 12 การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553-2555
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ดอยน้ำงาม
รีสอร์ท  จังหวัดลำพูน
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553-2555
11
 
7  มกราคม 2554 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม  Book  Mark 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-5  อาคาร 3
การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
12
 
26 มกราคม
2554
6 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
13 9  มี.ค. 2554 6 การอบรมตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
 
                                                                               
                                                                                                                                                                               
ลงชื่อ ......................................................  
                                                                                                                                                                                 ( นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2554
 
ของ  นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 2  พฤษภาคม
2554
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ
สามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
2 19  มิถุนายน
2554
6 การอบรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
จ.เชียงใหม่
แนวทางการพัฒนาการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 
1. มีแนวการสอนที่หลากหลาย
2. ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต่างโรงเรียนช่วยให้มีเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้น
3 4  กรกฎาคม
2554
6 การอบรมเรื่อง  การพัฒนากระบวนการคิดและการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
( วิทยากร:ดร. สุวิทย์  มูลคำ)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแบบต่างๆ    ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
4
 
5-6  กรกฎาคม
2554
12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วิทยากร: อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ ) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชองกลุ่มสาระการเรียนรู้
5
 
18-19กรกฎาคม
2554
12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(วิทยากร:ดร. เสาวนิต ชัยมุสิก)
(วิทยากร:ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 
นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
 
6 27  ธันวาคม
2554
6 การจัดการความรู้และการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน
( วิทยากร:ครูณีรนุช  อินตาพรหม ,ครูวีรยุทธ  แก้ววังปลา)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 กระบวนการสร้างวัฒนธรรม
การรวิจัยในโรงเรียน
จัดการเรียนการการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 ลงชื่อ ......................................................  
                                                                                                                                                                                                                                                    ( นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี )
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2555
ของ นางดนุชา    บริสุทธิ์ศรี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการประชุม /อบรม/ ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/ ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
1
 
16 พฤษภาคม
2555
3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 วิทยากร:
ครูฝนทอง  สาระเวียง
ครูอธิคม    ณ ใจ
ครูเรืองหทัย  ม่านมุงศิลป์
 
ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องโสต-
ทัศนศึกษา 1  เรื่องต่างๆดังนี้
- การวัดผลประเมินผล 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง และภาระงาน
   ด้านการเรียนการสอน
 
- การวัดผลประเมินผล 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง และภาระงาน
   ด้านการเรียนการสอน
นำมาจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
2
 
21  กรกฎาคม  2555 6 การอบรมเรื่อง “การสอนอ่าน:สอนภาษาไทยให้รักการอ่าน ” ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
 
 
-เทคนิคการสอนอ่านภาษาไทย
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาไทยโรงเรียนต่างๆ
นำเทคนิคการสอนภาษาไทยมาปรับใช้กับนักเรียน
3
 
29-31  กรกฎาคม  2555 18 การอบรมครูกลุ่มต้น ครูกลุ่มสาระภาษาไทย สังคมศึกษาและบรรณารักษ์ ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง
 
1. การจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย , วรรณคดี
2. การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
3. การวัดและประเมินผล
4. การวิจัยในชั้นเรียน
5. ครูภาษาไทยในอาเซียน
 
  ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
                                                                                ลงชื่อ ......................................................  
                                                                                       (.................................................. )
 
  

ประวัติการศึกษา