Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ
นางณิฌมน สัมฤทธิ์
ระดับการศึกษา
กศ.บ ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง
ครู วิทยะฐานชำนาญการ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
ผลงานวิจัยที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
 1. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อสอนซ่อมเสริมเรื่อง Tense นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

การเป็นวิทยากรหรือการได้รับรางวัลหรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. จัดประกวด/แข่งขันผลงานครูและนำเสนอ BEST Pratice

การได้รับรางวัลหรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียนที่ท่านสอน
 1. การแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์         (ด.ช.ภานุพงศ์  ศรีเมือง)
2. รางวัลชนะเลิศสมุดบันทึกรักการอ่าน
3. รางวัลเหรียญทองผลการเรียนเฉลี่ย3.81 (ด.ญ.วันสิริ อุประกาศ)
4. การแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์        (ด.ญ.วันสิริ  อุประกาศ)

การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของท่านปี 2554
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดห้องเรยีนสู่สากลด้วย 4 ทักษะ เพื่อร่วมรับการเป็นประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (19 ส.ค. 2554)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน (18 - 19 ก.ค. 2554)
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การสร้างแบบทดสอบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2554)


ประวัติการศึกษา