Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชื่อ
นายชาคริต ขำศิริ
ระดับการศึกษา
กศ.บ ดุริยางค์ศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ชุดแบบฝึกกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ รุ่น star division ประเภท show contest   คศ.2005
ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ รุ่น star division ประเภท marching contest คศ.2005

วันที่ 19  สิงหาคม 2553ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม. 35 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร
วันที่21  สิงหาคม 2553ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม.35   ณ โรงเรียนส่วนบุถโญปถัมภ์ ลำพูน  (ห้องโสตทัศนศึกษา 1)
วันที่28  สิงหาคม 2553ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเจ้าหลวง  โรงเรียนจักรคำคณาทร
วันที่7  มกราคม 2554อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม  Book  Mark 2551โรงเรียนส่วนบุถโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-5  อาคาร 3
วันที่26 มกราคม 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ


วันที่ 4  กรกฎาคม 2554อบรมกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( วิทยากร:ดร. สุวิทย์  มูลคำ) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
วันที่ 5-6  กรกฎาคม 2554อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วิทยากร: อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ ) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
วันที่ 18-19กรกฎาคม 2554อบรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล(วิทยากร:ดร. เสาวนิต ชัยมุสิก)
(วิทยากร:ดร.ภาสกร  พงษ์  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
วันที่ 22-24  ส.ค.  2554  อบรมครูดนตรีปฏิบัติการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่องการสอนวงมโหรี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการครูทั้งระ บบ ณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
วันที่ 27  ธันวาคม 2554ประชุมอบรมการจัดการความรู้และการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน
( วิทยากร:ครูณีรนุช  อินตาพรหม ,ครูวีรยุทธ  แก้ววังปลา)ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ประวัติการศึกษา