Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อ
นายประหยัด จิตอารีย์
ระดับการศึกษา
วท.บ. ฟิกสิกส์
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
คณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 2 3 ของ สสวท.
ครู Masteacher วิชาฟิสิกส์ ระดับประเทศ
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา /ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด /สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม /การศึกษาดูงาน ผลการนำความรู้มาพัฒนา
1 7-8 กรกฎาคม 2551 12 วิทยากรการอบรมจัดเก็บข้อมูลการจำแนกสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 การจัดเก็บข้อมูลการจำแนกสถานะความเข้มแข็ง การจัดเก็บข้อมูล
2 18-19 12 ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แนวความคิด กระบวนการสอนในวิทยาศาสตร์ การนำกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในห้องเรียน
3 10 ธันวาคม 2551 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 หลักสูตรแกนกลาง การนำหลักสูตรแกนกลางมาใช้ในการทำแผนการสอน
4 29 มิถุนายน 2552 6 การอบรมสัมมนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เทคนิคและวิธีการสอน เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ ๆ
5 29 กรกฎาคม 2552 6 อบรมระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย
 
โรงเรียนแม่แตง ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา /ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด /สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม /การศึกษาดูงาน ผลการนำความรู้มาพัฒนา
6

 
20 – 21 มีนาคม 2553 12 วิทยากรการเข้าค่ายอบรบพัฒนา จิตอาสา โดยใช้กระบวนการ YC โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม - -
7 18 มิถุนายน 2553 6 วิทยากร เสริมสร้างความรู้วิชาฟิสิกส์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ - -
8 23 กรกฎาคม 2554 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย การเสริมสร้างวิธีการสอนแบบใหม่ การใช้วิธีการสอนแบบใหม่
9 1-5 สิงหาคม 2554 40 อบรมหลักสูตร Master Teacher สพฐ  , สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความรู้ฟิสิกส์ ในระดับมหาวิทยาลัย การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัย
10 22 – 23 มีนาคม 2555 12 การพัฒนาครูผู้สอนฟิสิกส์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท สพฐ กระบวนการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์
11 13-15 มิถุนายน 2555 18 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในยุคการเปลี่ยนโครงสร้างโลกใหม่ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
 
การสร้างสิ่งประดิษฐ
 
 
การนำความรู้ไปสร้างสื่อการสอนในเนื้อหาวิชา
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา /ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด /สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม /การศึกษาดูงาน ผลการนำความรู้มาพัฒนา
12 16 พฤษภาคม 2555 3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 
ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 เรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
  • การวัดผลประเมินผล
  • แฟ้มสะสะงานนักเรียน
  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
  • การวัดผลประเมินผล
  • แฟ้มสะสมงานนักเรียน
  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
นำมาจัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา