Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อ
นางขวัญจิต พุ่มพวง
ระดับการศึกษา
ค.บ. เคมี
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน

ผลงาน

1.  ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประจำปี 2547 เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2547
2.  ได้ผ่านการประเมินเป็นครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าซาง เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2548
3.  ได้รับรางวัล  ดีเด่น  ครูรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2549  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-
      ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่  6  กันยายน  2549 
4.  ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2550
5.  ครูวิทยาศาสตร์(กลุ่มระดับสูง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2552

ของ   ครูขวัญจิต  พุ่มพวง    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
1 16 - 20
กรกฎาคม
2552
30 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา –
ยุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 413
ค่ายฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า การบริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษา นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด
2 10 –11
สิงหาคม
2552
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
 
โรงเรียนจักรคำคณาทร การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะการออกแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ใช้ในกออกแบบทดสอบเพื่อการวัดผลประเมิน
3 30 กันยายน 2552 8 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ใช้ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
4 23 มีนาคม 2553 6 ประชุมทบทวนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2552 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตรการวัดผลประเมินผล
5 24มีนาคม 2553 6 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการจัดความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน”     โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม นำหลักการที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนให้มีความหลากหลาย
6 30มีนาคม – 2เมษายน 2553 24 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสารมารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบห้องพิเศษ ช่วงชั้นที่ 4 (สาขาวิชาเคมี)
 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ-เชียงใหม่ เทคนิคปฏิบัติการการทดลองสาขาเคมี สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำเทคนิคที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2553

                                   
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
1 9มิถุนายน 2553 6 การอบรมหลักสูตร “ทบทวนการใช้ห้องเรียน Hi -tech”   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ  ห้องเรียน 426 การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน Hi -tech ใช้อุปกรณ์ภายในห้องเรียน Hi – tech ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
2 28มิถุนายน 2553 6 การประชุมทบทวนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน – ศึกษา 1 ประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำผลไปใช้พัฒนาการจัดหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
3 16 – 17  กรกฎาคม
2553
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “รวมพลังครูสู้วิกฤติเพื่อศิษย์ส่วนบุญ ครั้งที่ 1 เรื่อง พลังแห่งความสุขและสนุกกับการทำงาน”  
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ  สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ การเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน และความสามัคคีของหมู่คณะ นำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4 19สิงหาคม 2553 6 การอบรมพัฒนาครูตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน – ศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร 2551 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนกาสอน
5 21 สิงหาคม 2553 6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร 2551 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนกาสอน
6 7 ตุลาคม 2553   3 ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 3  ตลอดจนจัดทำกรอบการวัดการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทบทวนคำอธิบายรายวิชาที่สอนร่วมกัน
 
ได้รับความรู้แนวการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สาธารณะประโยชน์ (CAS : Creativity Action Science) 
7 9 -10 พฤศจิกายน 2553 12 ประชุมสัมมนา “การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง มีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 สาระในการก้าวสู่มาตรฐานสากล
 
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา CAS
8 ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  24 การอบรมโปรแกรมการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลองวิทยาศาสตร์ (Yenka Science (Chemistry & Physics)
 
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ การใช้โปรแกรมการสอนสำเร็จรูปสถานการณ์จำลองวิทยาศาสตร์ (Yenka Science (Chemistry & Physics) ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
 
ผลิตสื่อการเรียนรู้ทดแทนการทดลองที่อันตราย หรือไม่สามารถปฏิบัติจริงได้ในห้องปฏิบัติการ
9 7 มกราคม
2554
2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Book Mark 51 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนนักเรียนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
10 26 มกราคม
2554
6 การอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1
 
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
11 9  มีนาคม
2554
6 อบรมการนำตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก   
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน  ร่องรอยต่างๆ ตามตัวชี้วัดได้ อย่างเป็นระบบ


บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้
มาพัฒนา
1 4
กรกฎาคม
2554
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด” โดย ดร.สุวิทย์  มูลคำ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1
 
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแบบต่างๆ ทำให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2 4 – 6
กรกฎาคม
2554
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน” โดย อาจารย์วิไล แสงเหมือนขวัญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
3 18 – 19
กรกฎาคม
2554
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพและการจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” โดย ดร .เสาวนิต ชัยมุกสิก และ ดร. ภาสกร พงษ์สิทธากร
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นำมาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
4 6
สิงหาคม
2554
6 การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง
5 25 – 26
สิงหาคม
2554
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน  โรงเรียนจุฬา-ภรณราชวิทยาลัยเชียงราย เทคนิคการทำกล้องสเปกโทรสโคป และการพับกระดาษโมเดลโมเลกุล ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สเปกตรัมและรูปร่างโมเลกุล รายวิชา เคมี ม. 4
6 9 – 10 กันยายน 2554 12 การศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน -ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนจุฬาภรณราช-วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้
7 26 กันยายน –
1 ตุลาคม
2554
32 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์ (กลุ่มระดับสูง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 สพฐ. สสวท. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ -เชียงใหม่
 
ความรู้เนื้อหาสาระที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาต่างๆ
8 27
ธันวาคม
2554
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมวิจัยในโรงเรียน” โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-ศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) และวิธีการสร้างนวัตกรรมวิจัยในโรงเรียน ใช้เป็นแนวในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และทำวิจัยในชั้นเรียน
ประวัติการศึกษา