Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ชื่อ
นางสาวสิรัชชา วงค์คม
ระดับการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา    2552 
   นางสาวสิรัชชา  วงค์คม กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 4 – 5 มกราคม 2552 12 วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Office และการผลิตสื่อ CAI โรงเรียนบ้านดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และการผลิตสื่อ CAI ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และการผลิตสื่อ CAI
2
 
9 มิถุนายน 2552 6 วิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำ Website แก่คณะครูโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำ Website ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถจัดทำเว็บไซต์พื้นฐานได้
3 6 กุมภาพันธ์ 2552 6 อบรมสัมมนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
4 25 สิงหาคม 52 3 โรงเรียนในฝัน
 
โรงเรียนจอมทอง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนในฝัน นำผลการศึกษาดูงานกลับมาปรับปรุงพัฒนางานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับประตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุ่น2)
5 3-5 กรกฎาคม 52 12 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
-   อุทยานประวัติ-
ศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-  พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
-  ชมรมเงินทองไทยศรีสัชนาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูนเขต 2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยจากสถานที่จริง นักเรียนได้รับประสบการณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยจากสถานที่จริง
6 30  กันยายน
2552
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward  Design) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องโสตทัศน-
ศึกษา 1
สามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
(Backward  Design)
ใช้ในการจัดทำหน่วย  การเรียนรุ้และแผนจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
             
 
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา    2553
   นางสาวสิรัชชา  วงค์คม กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 23 เม.ย.53 6 การอบรมวิทยากรแกนนำด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน แนวการจัดกิจกรรมบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2 3-12 พ.ค.53 60 เข้ารับการศึกษาอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วิชา คอมพิวเตอร์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยความร่วมมือของ ม.แม่โจ้ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3 19  สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมครูตามแผนปฏิบัติการไทยแข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สพม. 35 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
4 20 ส.ค. 53 6 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการเขียนบทวีดิทัศน์ วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล สสวท. บทโทรทัศน์ ETV เพื่อการศึกษา บทโทรทัศน์ ETV เพื่อการศึกษา
5 21  สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
 
สพม.35   ณ โรงเรียน
ส่วนบุถโญปถัมภ์ ลำพูน  (ห้องโสตทัศนศึกษา 1)
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาการวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
6 22-27 ส.ค.53 30 เข้าร่วมประชุม ในงาน International Association for Educational Assessment The 36thAnnualconference, 22-27 August 2010
 
สสวท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สทศ และ ONESQA ประสบการณ์ในการวัดและประเมินผลการศึกษา จากสถาบันการศึกษานานาชาติ  
7
 
28  สิงหาคม
2553
6 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อ
วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเจ้าหลวง 
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ทราบแนวทางการวางแผน
 การปฏิบัติยกผลสัมฤทธิ์
วางแผนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
8 3-4 ก.ย.53 12 การอบรมตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์
 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จ.เชียงราย
ความรู้เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
9 9 ธันวาคม
2553
10 การพัฒนาคุณภาพครูด้วยระบบ E-Training หลักสูตรสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความรู้เนื้อหาวิชาพื้นฐานการงานเทคโนโลยี  
10
 
25 – 26 ธันวาคม 2553 3 เป็นผู้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ระหว่างฝันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
11 28 -29 ต.ค.53 3 เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สร้างเกมคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ปลาย กิจกรรม Symposium และการคัดเลือกผลงานของโรงเรียน ผลงานครูและการแข่งขันทักษะนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2553  ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35    
 
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา    2554
   นางสาวสิรัชชา  วงค์คม   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการอบรม/ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 7 มกราคม 2554 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Book Mark 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-5  อาคาร 3
การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
2 11 – 13
ม.ค. 54
3 นำเสนอผลงานวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20(วทร.20) สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับเพื่อนครูจากต่างสถาบันการศึกษา ปรับประยุกต์ความรู้ มาใช้สำหรับกิจกรรมในห้องเรียน
3
 
26 มกราคม 2554
 
6 แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1     แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
4 6 ก.พ.54 6 ประชุมสัมมนา นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน สพฐ และโครงการ Microsoft Partners in Learning โดยบริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค โครงการ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2011 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้านนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทการจัดการเรียนการสอนได้
5
 
4  กรกฎาคม
2554
6 กลยุทธ์…….การพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( วิทยากร:ดร. สุวิทย์  มูลคำ)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแบบต่างๆ  ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6
 
5-6  กรกฎาคม
2554
12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (วิทยากร: อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ ) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชองกลุ่มสาระการเรียนรู้
7 18-19กรกฎาคม
2554
12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(วิทยากร:ดร. เสาวนิต ชัยมุสิก)
(วิทยากร:ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 
นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
 
8 27  ธันวาคม
2554
6 การจัดการความรู้และการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน
( วิทยากร:ครูณีรนุช  อินตาพรหม ,ครูวีรยุทธ  แก้ววังปลา)
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 กระบวนการสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยในโรงเรียน
จัดการเรียนการการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
9 8 – 9
กันยายน 54
12 อบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
จ.พะเยา
การจัดการเรียนการสอน วิชา การเขียนโปรแกรม ภาษาซี ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม
 
  
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม /สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2555
ของนางสาวสิรัชชา  วงค์คม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวน
ชั่วโมง
เรื่องที่เข้ารับการประชุม /อบรม/ ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/ ศึกษาดูงาน
ผลจาการนำความรู้มาพัฒนา
1 27 เมษายน 2555 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการสอนบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซี ระบบปฏิบัติการ AnDroid ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก - การจัดเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor นำมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android
2 27 เมษายน 2555 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการสอนบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซี ระบบปฏิบัติการ IOS ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก - การจัดทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม caliber E-book Management จัดทำสื่อการสอน
3
 
16 พฤษภาคม
2555
3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 วิทยากร:
ครูฝนทอง  สาระเวียง
ครูอธิคม    ณ ใจ
ครูเรืองหทัย  ม่านมุงศิลป์
 
ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องโสต-
ทัศนศึกษา 1  เรื่องต่างๆดังนี้
- การวัดผลประเมินผล 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง และภาระงาน
   ด้านการเรียนการสอน
 
- การวัดผลประเมินผล 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง และภาระงาน
   ด้านการเรียนการสอน
จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
4
 
3-4 พฤษภาคม
2555
12 สัมมนาทางวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย
-   ชานชาลาเครือข่ายสังคมเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Edmodo
-   Google Docs
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเอกสาร การแบ่งปันเอกสารผ่านเครือข่ายซึ่งมีความสะดวกสบาย
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน www.emodo.com
 
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5
 
11-14 มิถุนายน
2555
6 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดทำสารสนเทศ DMC 2012 ทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ พัฒนาเรื่องการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน
ประวัติการศึกษา