Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชื่อ
นางกมลพร กุนแก้ว
ระดับการศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
รายงานการพัฒนาสื่อประสมเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2552
ของ  นางกมลพร      กุนแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ที่ วัน เดือน  ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด / สถานที่ สิ่งที่ได้รับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 6 พ.ค. 2552 6
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการทำแผนการสอนแบบบูรณาการ
 1. จัดทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการเรียนของผู้เรียน
 2. จัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2 6 มิ.ย. 2552 6 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34  ณ  หอประชุมโรงเรียนลำปางกัลยาณี  อ.เมือง  จ.ลำปาง ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
 
จัดทำโครงการยกระดับการศึกษาของโรงเรียน
3 18 – 19 มิ.ย. 2552 12 การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ณ โรงเรียนป่าซาง  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4 26 – 28 ก.ค. 2552 18 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา  จ.ชลบุรี ความรู้เกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ จัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
5 30 ก.ย. 2552 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 สามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ใช้ในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
6 16 – 18 ต.ค. 2552 18 การประชุมปฏิบัติการ “วิเคราะห์สภาพองค์กรและจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2553 - 2555” โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาขององค์กร และจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมตรงกับสภาพจริง
7 22 ต.ค. 2552 3 การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ
 
 
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2553
ของ  นางกมลพร      กุนแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ที่ วัน เดือน  ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด / สถานที่ สิ่งที่ได้รับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 28 – 28 เม.ย. 2553 12 การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและเทคนิคการสอนภาษาไทยในเรื่องต่างๆ
 1. จัดทำแบบฝึกทักษะการ ฟัง  พูด  อ่านและเขียน
 2.  นำเกมไปใช้ประกอบการสอน
2 6 – 7 พ.ค. 2553 12 การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนการสอนเพื่อที่จะนำปัญหานั้นมาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
 1. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง
 2. พัฒนาแนวทางการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3 25 – 26 มิ.ย. 2553 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา   จ.ลำพูน ณ ห้องประชุม ร.ร. จักคำฯ และ ร.ร.ส่วนบุญฯ แนวทางการจัดทำโครงการยกระกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 1. จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นจากเดิม
 
 
4 16 – 17 ก.ค. 2553 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร  ร.ร.ส่วนบุญฯ เรื่อง พลังแห่งความสุขสนุกกับการทำงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
 1. แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ ภาพ
 2. ความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ
การปฏิบัติงานเกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียน และชุมชน
5 19 ส.ค. 2553 6 การอบรมพัฒนาครูตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สพม. 35 โรงเรียนส่วนบุญ           โญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำหลักสูตรมาวิเคราะห์  เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
6 21 ส.ค. 2553 6 การประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
สพม. 35 โรงเรียนส่วนบุญ           โญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกน ปี 2551 นำหลักสูตรมาวิเคราะห์  เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
7 28 ส.ค. 2553 6 การประชุมสัมมนาวิชาการและรับทราบความก้าวหน้ากฎหมายการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 
เครือข่ายการจัดการมัธยมศึกษา
จ.ลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ทราบแนวทางการวางแผนจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วางแผนการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
8 7 ต.ค. 2553 6 การประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล นำความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลมาใช้ในการเรียนการสอน
9 7 – 9 พ.ย. 2553 18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาสมรรถภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน กลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา จ.ลำพูน ณ สวนบัวรีสอร์ท  จ.เชียงใหม่
 1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย
 2. เทคนิคในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย
 1. การปฏิบัติงานเกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและชุมชน
 2. สามารถเรียนรู้งาของฝ่ายต่างๆมากยิ่งขึ้น
10 23 – 24 ธ.ค. 2553 12 การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 – 2555 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ดอยน้ำงามรีสอร์ท จ.ลำพูน ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 – 2555
11 7 ม.ค. 2554 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Book  Mark 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 – 5 อาคาร 3 การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
12 26 ม.ค. 2554 6 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้นำสู่การปฏิบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
 
บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2554
ของ  นางกมลพร      กุนแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ที่ วัน เดือน  ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด / สถานที่ สิ่งที่ได้รับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 2 พ.ค. 2554 3
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ สามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
2 19 มิ.ย. 2554 6 การอบรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
จ.เชียงใหม่
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 1. มีแนวทางการสอนที่หลากหลาย
 2. ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูโรงเรียนต่างๆ ช่วยให้มีเทคนิคการสอนเพิ่มขึ้น
3 4 ก.ค. 2554 6 การอบรมเรื่อง  การพัฒนากระบวนการคิดและการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
(วิทยากร : ดร.สุวิทย์  มูลคำ)
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆ ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4 5 - 6 ก.ค. 2554 12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
(วิทยากร : อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ)
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5 18- 19 ก.ค. 2554 12 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(วิทยากร : ดร.เสาวนิต   ชัยมุสิก)
(วิทยากร : ดร.ภาสกร   พงษ์สิทธากร)
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
6 27 ธ.ค. 2554 6 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(วิทยากร : ครูณีรนุช  อินตาพรหม , ครูวีรยุทธ   แก้ววังปลา)
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการวิจัยในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
7 8 มี.ค. 2554 6 การประชุมการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นำหลักสูตรมาตรฐานสากลไปจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8 9 มี.ค. 2554 6 การอบรมตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
9 23 มี.ค. 2554 6 การประชุมทบทวนหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและนำไปจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10 24 มี.ค. 2554 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการจัดความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
ประวัติการศึกษา