Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อ
นางอัมพร ธนะปัญโญ
ระดับการศึกษา
ศษบ. วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
-เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี 2554
- งานวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบบทเรียนโปรรแกรม เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตฯ เพื่อซ่อมเสริมผู้เรียนระดับชั้นมัะยมศึกาาปีที่ 2
-โล่ครูที่ปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2553

ของนางอัมพร  ธนะปัญโญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 19 สิงหาคม2553 6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
โรงเรียนจักรคำคณาทร ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
2 21 สิงหาคม 2553 6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร2551เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
3 28  สิงหาคม 2553 6 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร ทราบแนวทางการวางแผนการปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4 6
ธันวาคม
2553
6 การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  e – Training
หลักสูตร วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3
สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
 

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2554
ของนางอัมพร  ธนะปัญโญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 4 กรกฎาคม 2554 6 กลยุทธ์..........การพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(วิทยากร ดร.สุวิทย์  มูลคำ) ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแบบต่างๆ ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2 5-6กรกฎาคม 2554 12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(วิทยากร อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ) ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ
นักเรียนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3 18-19กรกฎาคม 2554 12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
4 27-28
กรกฎาคม 2554
12 ประชุมสัมมนาโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34,35,36,37 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรมาตรฐานสากล นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตามหลักหลักสูตรมาตรฐานสากล
 
                            

บันทึกการเข้าร่วม / จัดอบรม / สัมมนา / ประชุมปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555
ของนางละไม    สุขสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมอบรม/การศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 16  พฤษภาคม 2555 3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 -การวัดผลประเมินผล
-แฟ้มสะสมงานนักเรียน
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภาระงานด้านการเรียนการสอน
นำมาจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
2 6  กรกฎาคม 2555 6 การทำหลักสูตรอาเซียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม การทำหลักสูตรอาเซียน พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นอาเซียน
 
                                                             สรุปการเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2552 – 2555
 
ปีการศึกษา จำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ หมายเหตุ
2552 6  
2553 24  
2554 42  
2555 17       ถึง ณ เวลาปัจจุบัน
รวม 77  
 
 

                                                                                                 

                                                                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                             

 

                                                                                                         (  นางอัมพร  ธนะปัญโญ  ) ประวัติการศึกษา