Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภาพประจำตัว
 
ข้อมูลส่วนตัว
กลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อ
ว่าที่ร้อยตรีอติจิตต์ ไม่มีทุกข์
ระดับการศึกษา
ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง
วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน/อบรม/ดูงาน
รายงานการพัฒนาสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ว30203)หน่วยการเรียนรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                                                                          บันทึกการเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2553
                                                                                ว่าที่ ร.ต. อติจิตต์   ไม่มีทุกข์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 25-26
มิถุนายน
2553
12 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
“การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
ศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34
(ลำปาง – ลำพูน )
การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน
2 19
สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
โรงเรียนจักคำคณาทร ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช  2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร 2551
เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
3 21
สิงหาคม
2553
6 ประชุมอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน ณ ห้องโสตทัศน -ศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช  2551 นำมาวิเคราะห์หลักสูตร 2551
เพื่อนำมาใช้จัดการเรียนการสอน
 
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
4 28
สิงหาคม
2553
6 ประชุมสัมมนาครูผู้สอนเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักคำคณาทร
ทราบแนวทางการวางแผนการปฏิบัติยกผลสัมฤทธิ์ วางแผนการยกผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5 6
ธันวาคม
2553
6 การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  e – Training
หลักสูตร วิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3
สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
6 7
มกราคม
2553
2 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม
Book  Mark  2551
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน ณ ห้องคอมพิวเตอร์
1-5 อาคาร 3
การจัดทำคะแนนผลการเรียนของนักเรียน ทำให้การจัดทำคะแนนของนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
7 26
มกราคม
2553
6 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ลำพูน ณ ห้องโสตทัศน -ศึกษา 1
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของ สพฐ. และกระทรวงศึกษา
ธิการ
 
                                                                          บันทึกการเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2554
                                                                                ว่าที่ ร.ต. อติจิตต์   ไม่มีทุกข์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 26-27
มีนาคม
2554
12 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
“ดาราศาสตร์และอวกาศ ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( รุ่นที่ 1 )
สมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและแนวการสอนวิชาดาราศาสตร์และอวกาศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำเนื้อหาและแนวการสอนวิชาดาราศาสตร์และอวกาศมาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2 4
กรกฎาคม
2554
6 กลยุทธ์.. การพัฒนากระบวนการคิดและการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
(วิทยากร ดร. สุวิทย์ มูลคำ )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด
แบบต่าง ๆ
ทำให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3 5-6
กรกฎาคม
2554
12 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( อ.วิไล  แสงเหมือนขวัญ )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
4 18-19
กรกฎาคม
2554
12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
(ดร. เสาวนิต ชัยมุสิก )
(ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
5 6
สิงหาคม
2554
6 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาครู
ผู้สอน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ณ ห้องเจ้าหลวง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน นำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียน
 
 
 
 
 
 
                                                                          บันทึกการเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2555
                                                                                ว่าที่ ร.ต. อติจิตต์   ไม่มีทุกข์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
1 27
เมษายน
2555
6 การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  e – Training
หลักสูตร วิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2113
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน
2 16
พฤษภาคม
2555
3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วิทยากร .
(ครู ฝนทอง สาระเวียง )
(ครูอธิคม ณ ใจ )
(ครูเรืองหทัย ม่านมุงศิลป์ )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1
- การวัดผลประเมินผล
-แฟ้มสะสมงานนักเรียน
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
- การวัดผลประเมินผล
-แฟ้มสะสมงานนักเรียน
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
นำมาจัดทำแผนการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาระงานด้านการเรียนการสอน
ลำดับที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เรื่องที่เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัด/สถานที่ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา / ศึกษาดูงาน
ผลจากการนำความรู้มาพัฒนา
3 23
พฤษภาคม
2555
6 การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  e – Training
หลักสูตร วิชาเลือกตามภาระงาน UTQ-2101
แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
แนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
4 6
กรกฎาคม
2555
6 การทำหลักสูตรอาเซียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม การทำหลักสูตรอาเซียน พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นอาเซียน

                                                                                                                                                             
 
 
 
                                                                     สรุปการเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2552 - 2555
ปีการศึกษา จำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ หมายเหตุ
2552 48  
2553 44  
2554 48  
2555 21       ถึง ณ เวลาปัจจุบัน
รวม 161  
 
 
                                                                                                                                                          ลงชื่อ    ว่าที่ ร.ต.
                                                                                                                                                                                           (  อติจิตต์   ไม่มีทุกข์  )

 
  
ประวัติการศึกษา