Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
บทความทั้งหมด: » ข่าวสารโรงเรียน
ข่าวสารโรงเรียน
บทความและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียน การจัดงานประเพณีต่างๆ ของโรงเรียน กำหนดการ เวลา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชา
บทความ
บทความ
ภาพกิจกรรม
รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ส่วนบุญสาร
วารสารประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ. / กลุ่มสาระ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
การเงิน
หนาดหวาดเล่าฮีตเก่าฮอยหลัง

อาจารย์สวาสดิ์ จีโน เล่าเรื่องราวแต่ครั้งก่อนโน้น

ฝ่ายแนะแนว
แนะแนว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน/งานอาคารสถานที่/งานซ่อมแซม
พัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
พบกันทุกวันอังคาร

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

นายเล่ห์  ไทยเที่ยง

หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมฯ ลำพูน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล
ปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
งานบุคลากร
งานบุคลากร
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตฯ 3


(ปรับปรุงล่าสุด: 2 เม.ย. 2557 เวลา 14:34 น.)


ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2556

ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ปีการศึกษา  2556
(ปรับปรุงล่าสุด: 27 มี.ค. 2557 เวลา 16:43 น.)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 25-26 มีนาคม 2557


(ปรับปรุงล่าสุด: 25 มี.ค. 2557 เวลา 11:35 น.)


เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่2/2556

เชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.1,2,4,5ประชุม/รับผลการเรียน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-12.00น.
(ปรับปรุงล่าสุด: 25 มี.ค. 2557 เวลา 10:29 น.)


การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา2556

ณ อาคารชาเรนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี


(ปรับปรุงล่าสุด: 19 มี.ค. 2557 เวลา 09:32 น.)


กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

วันที่ 10-12 มีนาคม 2557
โดยศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
(ปรับปรุงล่าสุด: 14 มี.ค. 2557 เวลา 15:48 น.)


แจ้งนักเรียนชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2557 เรื่องการปรับเปลี่ยนห้องเรียน

แจ้งนักเรียนชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6  ปีการศึกษา 2557
(ปรับปรุงล่าสุด: 7 มี.ค. 2557 เวลา 15:53 น.)


โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่โรงเรียนธนาคาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
(ปรับปรุงล่าสุด: 5 มี.ค. 2557 เวลา 15:51 น.)


โรงเรียนส่วนบุญฯทำ MOU ร่วมกับม.แม่โจ้

และ Vanung University เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ก.พ. 2557 เวลา 15:19 น.)


เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาจารย์ เอนก พรมศรี


(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ก.พ. 2557 เวลา 12:11 น.)


แสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี ที่30 มกราคม 2557
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.พ. 2557 เวลา 16:03 น.)


การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธนักเรียนห้องเรียนพิเศษกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
(ปรับปรุงล่าสุด: 21 ม.ค. 2557 เวลา 13:51 น.)


การประชุมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ครั้งที่4)

วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557 ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน


(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ม.ค. 2557 เวลา 15:34 น.)


แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เอกสารดาวน์โหลด
(ปรับปรุงล่าสุด: 23 ม.ค. 2557 เวลา 17:44 น.)


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


(ปรับปรุงล่าสุด: 23 ธ.ค. 2556 เวลา 14:05 น.)


กฟภ.มอบรางวัลสุดยอดนักประหยัดไฟตัวน้อย

ประจำปีการศึกษา 2556
(ปรับปรุงล่าสุด: 21 พ.ย. 2556 เวลา 12:26 น.)


ปฎิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ต.ค. 2556 เวลา 13:49 น.)


เชิญชวนสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ลำพูน

สนใจรับใบสมัครที่ : งานบุคลากร  ห้องเกียรติประวัติ


(ปรับปรุงล่าสุด: 26 ส.ค. 2556 เวลา 13:39 น.)


โครงการแข่งขัน“นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

การประกวดแข่งขันนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ส.ค. 2556 เวลา 16:13 น.)


เชิญชวนนักเรียนและผู้ที่มีจิตอาสาร่วม "กิจกรรมส่วนบุญร่วมใจสร้างฝายปลูกป่า 800ล้านกล้า 80พรรษา มหาราชินี"


(ปรับปรุงล่าสุด: 16 ส.ค. 2556 เวลา 13:26 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »