Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
บทความทั้งหมด: » ข่าวสารโรงเรียน
ข่าวสารโรงเรียน
บทความและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียน การจัดงานประเพณีต่างๆ ของโรงเรียน กำหนดการ เวลา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชา
บทความ
บทความ
ภาพกิจกรรม
รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ส่วนบุญสาร
วารสารประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ. / กลุ่มสาระ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
การเงิน
หนาดหวาดเล่าฮีตเก่าฮอยหลัง

อาจารย์สวาสดิ์ จีโน เล่าเรื่องราวแต่ครั้งก่อนโน้น

ฝ่ายแนะแนว
แนะแนว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขออนุญาตใช้รถโรงเรียน/งานอาคารสถานที่/งานซ่อมแซม
พัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา
พบกันทุกวันอังคาร

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

นายเล่ห์  ไทยเที่ยง

หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมฯ ลำพูน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล
ปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

รายการแข่งขัน  รายชื่อนักเรียน  ครู  สถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  จังหวัดแพร่   ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


(งานประชาสัมพันธ์)
(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 2552 เวลา 02:51 น.)


กิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 
               โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  เมื่อวันอังคารที่  2  ธันวาคม  2557  เวลา  07.30 น. -15.00 น. ลักษณะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  รับผิดชอบต่อสังคมด้วยใจอาสา และจิตใต้สำนึก  สามารถต่อยอดความเป็นผู้นำและเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต


(งานประชาสัมพันธ์)

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 2552 เวลา 03:01 น.)


คณะครูงานประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การศึกษา


(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ก.ย. 2552 เวลา 03:01 น.)


โรงเรียนพนมศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 2552 เวลา 13:42 น.)


พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 ก.ย. 2552 เวลา 15:56 น.)


สอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสอบโควตา ตามโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ในวันที่  20 - 21 ธันวาคม  2557
จังหวัดลำพูน  สนามสอบโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน


(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ส.ค. 2552 เวลา 04:50 น.)


แข่งทักษะวิชาการ

ระหว่างวันที่ 17- 19 ธันวาคม 2557 การแข่งทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64   จังหวัดแพร่
(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ส.ค. 2552 เวลา 04:04 น.)


เข้าค่ายกิจกรรมบังคับ

ระหว่างวันที่ 6- 10 ธันวาคม 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าค่ายกิจกรรมบังคับทุกชุมนุม
(ปรับปรุงล่าสุด: 29 ส.ค. 2552 เวลา 03:58 น.)


การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา เขตการศึกษาที่ ๕ (๘ จังหวัดภาคเหนือ) ปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 


(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ส.ค. 2552 เวลา 01:13 น.)


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค๕ ครั้งที่ ๓๑

ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 


(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ส.ค. 2552 เวลา 00:51 น.)


กิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ทุกระดับชั้น) ระหว่างวันที่ 21- 28 พฤศจิกายน 2557


(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ส.ค. 2552 เวลา 01:34 น.)


พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา


(ปรับปรุงล่าสุด: 21 ส.ค. 2557 เวลา 15:53 น.)


การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนในโครงการ EP/MEP กลุ่มภาคเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ จังหวัดตาก


(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ส.ค. 2557 เวลา 10:13 น.)


พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ลำพูน
(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ส.ค. 2557 เวลา 10:18 น.)


วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๘๔ ปีส่วนบุญ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารเแลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน


(ปรับปรุงล่าสุด: 24 ก.ค. 2557 เวลา 15:23 น.)


เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

เชิญชวนบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ก.ค. 2557 เวลา 16:33 น.)


วาระการประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ ๑๖ กรกรฎาคม ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)


(ปรับปรุงล่าสุด: 15 ก.ค. 2557 เวลา 15:11 น.)


ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 


(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ก.ค. 2557 เวลา 17:33 น.)


การประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

วันพุธ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น.


(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ก.ค. 2557 เวลา 16:03 น.)


แสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ ขุนหาญ นิตตา

เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ก.ค. 2557 เวลา 16:11 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]