Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ตารางครูที่ปรึกษา
      ครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ม. 1   ปีการศึกษา  2554
หัวหน้าระดับนางสุนทรี   พลสยม
 
ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสี ห้องประจำ  
ม.1/1 ก นางสาวณอร กิตติวาณิชย์ เหลือง 525  
ม.1/1 ข นางพัชรินทร์ อาริยะกูล  
ม.1/2 ก นางสุนทรี พลสยม เขียว 624  
ม.1/2 ข นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว  
ม.1/3 ก นายวัชรินทร์ จันทร์ตา ม่วง 621  
ม.1/3  ข นางสุมิตตา แสงหงษ์  
ม.1/4  ก. นางกมลพร กุนแก้ว แดง 531  
ม.1/4  ข นายชัยรัตน์ รัตนมาลา  
ม.1/5  ก. นางจินดา สุภิมาส ฟ้า 541  
ม.1/5  ข นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์  
ม.1/6  ก. นางสาววรีรัตน์ สันตติภัค แดง 545  
ม.1/6  ข ว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่ม  
ม.1/7  ก. นางสาวอรทัย ไชยวังเย็น ม่วง 626  
ม.1/7  ข นางจิราพร กันทะธง  
ม.1/8  ก. นางสุธิดา หนูดา เหลือง 546  
ม.1/8  ข นายสมชาย มีอ่วม  
ม.1/9  ก. นางมัทณิน สุสุข ฟ้า 222  
ม.1/9  ข นางสาวนิตยา นะพินธุ์  
ม.1/10  ก. นางอนงค์ สารีรัตน์ แดง 213  
ม.1/10  ข นางสาวสุวรรณี เกรียงไกรสุข  
ม.1/11  ก. นางณัฐกานต์ ดวงชัยนันท์ ม่วง 112  
ม.1/11  ข นางฝนทอง สาระเวียง  
ม.1/12  ก. นางอภิรดี ธราวิจิตกุล เขียว 432  
ม.1/12  ข นายสยม สวนกัน  
           
           
           
           
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ม. 2     ปีการศึกษา  2554
หัวหน้าระดับ  นางรัตนาภรณ์   เมฆานิมิตดี
 
ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสี ห้องประจำ  
ม.2/1 ก นางจตุพร วงค์ฝั้น เหลือง 712  
ม.2/1 ข นายกุศล ไชยศรี  
ม.2/2 ก นายเอนก พรมศรี แดง 212  
ม.2/2 ข นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญ  
ม.2/3 ก นางสาวพรพรรณ จันต๊ะไพสน ฟ้า 211  
ม.2/3 ข นางลำจวน พันธ์วิริยากุล  
ม.2/4 ก นางรัตนาภรณ์ เมฆานิมิตดี ม่วง 812  
ม.2/4 ข นายสมศักดิ์ เมฆานิมิตดี  
ม.2/5 ก นางศราวดี นพรัตน์ เขียว 544  
ม.2/5 ข นายอธิคม ณะใจ  
ม.2/6 ก นางสาวสุนันทา อาจศัตรู เหลือง 524  
ม.2/6 ข นายวินัย ณพรหม  
ม.2/7 ก นางอัมพร ธนะปัญโญ แดง 534  
ม.2/7 ข นางสาวดุษฎี เมาคำลี  
ม.2/8 ก นางอรุณจันทร์ มะโนเพียว ฟ้า 535  
ม.2/8 ข นางสุนันทา กาญจนา  
ม.2/9 ก นางสายหยุด พุทธวงค์ ม่วง 547  
ม.2/9 ข นางปริศนา ปัญญารัตน์  
ม.2/10 ก นายวิทยา ไชยยาติ๊บ เขียว 111  
ม.2/10 ข นางละไม สุขสาร  
ม.2/11 ก นางอำพัน ปัญโญใหญ่ เหลือง 226  
ม.2/11 ข นางสาวจิตฤณี เนียมทัง  
ม.2/12 ก นายศุภฤกษ์ มหาวัน ฟ้า 433  
ม.2/12 ข นางเพ็ญพิชญ์ จันทร์ศุภเสน  
ม.2/13  ก นางจีรนันท์ ทำกล้า แดง คอม 2  
ม.2/13 ข นางสุขจร คำแสง  
           
           
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ม. 3     ปีการศึกษา  2554
หัวหน้าระดับ  ว่าที่ร้อยตรีอติจิตต์   ไม่มีทุกข์
 
ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสี ห้องประจำ  
ม.3/1 ก นายสนิท ประสมนาม ม่วง 013  
ม.3/1 ข นางสาวสิรัชชา วงค์คม  
ม.3/2 ก ว่าที่ร้อยตรีอติจิตต์ ไม่มีทุกข์ ฟ้า 113  
ม.3/2 ข นางสมพร คุโณปการพันธุ์  
ม.3/3 ก นายทวิ ปัญญาวงค์ เขียว 622  
ม.3/3 ข นายมงคล บุญฑริกบุตร  
ม.3/4 ก นางมุกดา ธรรมเสนา เขียว 623  
ม.3/4 ข นางสาวนิตยา สิงห์คำ  
ม.3/5  ก นางดวงพร ริบแจ่ม แดง 542  
ม.3/5  ข นายจำรัส ปิมปา  
ม.3/6 ก นางมารศรี รวมสุข ม่วง 548  
ม.3/6 ข นายสมบัติ ตันศิริขจรวงค์  
ม.3/7 ก นางณิฌมน สัมฤทธิ์ ฟ้า 431  
ม.3/7 ข นายจารุพงศ์ ไพสิฐสิริรักษา  
ม.3/8 ก นางประภาพรรณ ทุนอินทร์ เขียว 225  
ม.3/8 ข นายฐานิต พงศทอนจอมใจ  
ม.3/9 ก นางณีรนุช อินตาพรหม เหลือง 215  
ม.3/9 ข นางอมรมาศ โพธิลิป  
ม.3/10 ก นางสาวเรืองหทัย ม่านมุงศิลป์ ฟ้า 135  
ม.3/10 ข นายวรวิทย์ ใจบุญ  
ม.3/11 ก นางประภาพรรณ เมืองเมฆ แดง 231  
ม.3/11 ข นายยงยุทธ กันไชยสัก  
ม.3/12 ก นายนิรันดร์ เรือนวิไล เหลือง 434  
ม.3/12 ข นางฐิตาพร ลิ้มปฐมพิภพ  
ม.3/13 ก นางจันทร์จิรา ลิ้มนิวัตกุล ม่วง คอม 3  
ม.3/13 ข นายทวีป แซ่ฉิน  
           
           
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ม. 4     ปีการศึกษา  2554
หัวหน้าระดับ   นายเมืองแก้ว    แสงหงษ์
 
ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสี ห้องประจำ  
ม.4/1 ก นางวิไลวรรณ สวนกัน แดง 121  
ม.4/1 ข นายภากร วงค์มูล  
ม.4/2 ก นางมาลิวัลย์ อินตะเทพ เหลือง 424  
ม.4/2 ข นางเยาวเรศ จำรูญหิน  
ม.4/3 ก นางอโนชา ปัญจบุรี เขียว 543  
ม.4/3 ข นายชรินทร์ วงศ์สมบูรณ์  
ม.4/4 ก นางกมลพร จันทร์ติ๊บ ฟ้า 436  
ม.4/4 ข นางอรอุษา หลงครุธ  
ม.4/5 ก นางสาวกุศล มหาไม้ ม่วง 233  
ม.4/5 ข นายเมืองแก้ว แสงหงษ์  
ม.4/6 ก นางทัศพร ศรีคำซาว ฟ้า 143  
ม.4/6 ข นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา  
ม.4/7 ก นายจุมพล ทวีลาภพูนผล แดง 214  
ม.4/7 ข นางพัชรินทร์ เหล่าศิริเสถียร  
ม.4/8 ก นางพิกุล รุนเจริญ ม่วง พิมพ์ดีดอังกฤษ  
ม.4/8 ข นายสวาสดิ์ จีโน  
ม.4/9 ก นางดวงดาว ชัยสาร ฟ้า 141  
ม.4/9 ข นายวัชรชัย ชัยสาร  
ม.4/10 ก นางสาวประคองศรี นิลโขง เขียว 522  
ม.4/10 ข นายชาคริต ขำศิริ  
ม.4/11 ก นางอาภรณ์ ชมภูคำ เหลือง 537  
ม.4/11 ข นายทินกร สุตินกาศ  
ม.4/12  ก นางชนม์ศุภางค์ สมศรี เขียว 017  
ม.4/12  ข นายนิวัติ มาเป็ง  
ม.4/13 ก นายชุมพล ตันสุวัฒน์ ม่วง 131  
ม.4/13 ข นางขวัญจิต พุ่มพวง  
           
           
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ม. 5     ปีการศึกษา  2554
หัวหน้าระดับ  นายนิรันดร์  เมืองเดช
 
ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสี ห้องประจำ  
ม.5/1 ก นางทัศนีย์ ตาทอง เขียว 426  
ม.5/1 ข นางภคินี มณี  
ม.5/2 ก นายไกรวุฒิ ปัญญารัตน์ ม่วง 533  
ม.5/2 ข นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร  
ม.5/3 ก นางอริญรดา ภิวัฒน์ภูดิท เหลือง 611-612  
ม.5/3 ข นางชิดชล สมนาศักดิ์  
ม.5/4 ก นางลดาวัลย์ พันธ์วิชัย แดง 625  
ม.5/4 ข นายนิรันดร์ เมืองเดช  
ม.5/5 ก นายสารวิช เข็มอนุสุข ฟ้า 235  
ม.5/5 ข นางสาวนภาพร ขาวสะอาด  
ม.5/6 ก นางสุกัญญา แก้วบริสุทธิ์ เหลือง 123  
ม.5/6 ข นายโชคชัย หลงครุธ  
ม.5/7 ก นางสาวนพวรรณ เลิศประเสริฐสุข เขียว พิมพ์ดีด  
ม.5/7 ข นายจุลพงศ์ ขันติพงศ์  
ม.5/8 ก นางวาริณี พรมศรี ฟ้า 236  
ม.5/8 ข นายวัชรินทร์ วิลยะกูล  
ม.5/9 ก นายสหัสนัยน์ จิตรกุล ม่วง 538  
ม.5/9 ข นางลดาวรรณ จิตนารินทร์  
ม.5/10 ก นางรำไพ ดีสุพจน์ แดง 411  
ม.5/10  ข นางจารุภัทร วงศ์จักร  
ม.5/11 ก นายวุฒิพันธ์ วรรณพงศภัค ฟ้า 416  
ม.5/11  ข นางเนตรนภิส สุทธวานิช  
ม.5/12  ก นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช เหลือง 536  
ม.5/12  ข นายสนั่น มาละแซม  
ม.5/13  ก นางอ้อมทิพย์ ศรีสุวรรณ แดง 145  
ม.5/13  ข นางกรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์  
           
           
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ม. 6     ปีการศึกษา  2554
หัวหน้าระดับ  นายเกษมพิพัฒน์  โพธิลิป
           
ระดับชั้น ชื่อ  -  สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสี ห้องประจำ  
ม.6/1 ก นางวรรณทนี กมลวีนัสกุล ฟ้า 425  
ม.6/1 ข นายบันดาล จันทะราชา  
ม.6/2 ก นางอุบล ไชยศักดิ์ แดง 435  
ม.6/2 ข นายเกษมพิพัฒน์ โพธิลิป  
ม.6/3 ก นางปาริมาศ ธรรมธรานุรักษ์ เขียว 133  
ม.6/3 ข นายชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุล  
ม.6/4 ก นายเอกพล ทาธวัช ม่วง 523  
ม.6/4 ข นายวีระยุทธ แก้ววังปลา  
ม.6/5 ก นางอรอนงค์ ยอดประทุม เหลือง 413  
ม.6/5 ข นายวิทยา รวมสุข  
ม.6/6 ก นายอัครชิต ทีฆะทิพย์สกุล แดง 234  
ม.6/6 ข นางพัชฉรา ทะพิงค์แก  
ม.6/7 ก นายสมพร นวลปันยอง เหลือง 528  
ม.6/7 ข นางสาวนาเรศ จิโนรส  
ม.6/8 ก นางนิภาพิมพ์ ปิมปา เขียว 232  
ม.6/8 ข นายวีรชน อ่อนถาวร  
ม.6/9 ก นางดนุชา บริสุทธิ์ศรี ฟ้า 521  
ม.6/9 ข นายบรรเจิด มาศิริ  
ม.6/10 ก นางกัญญาวีร์ ฐิติพิชญ์กุล ม่วง 527  
ม.6/10 ข นายอุดม บุญจุม  
ม.6/11 ก นางพรศิริ กุลนิล เหลือง 216  
ม.6/11 ข นายมงคล กล้าจริง  
ม.6/12  ก นางเพชราภา นาวาวิจิต เขียว 422  
ม.6/12  ข นายสมเดช ชาญชัยศรี  
ม.6/13  ก นางอรชิสา พานคำดาว ม่วง 016  
ม.6/13  ข นายพิเชษฐ ฟองศรี